Iskolánkról

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola bemutatása

Szakmai alapdokumentumunk szerint alapfeladatunk a nappali rendszerű iskolai oktatás, s
ezen túlmenően integráltan foglalkozunk a sajátos nevelési igényű
tanulókkal. Az iskola 200 tanulót tud fogadni.
2011-ben a tanévet 73 diákkal zártuk, s az elmúlt időszakban a
statisztikai adatok azt mutatják, hogy komoly létszámemelkedésről
beszélhetünk, hiszen jelenleg 135 szülő választotta gyermeke számára
intézményünket. Magas az átjáró diákok száma, részükre az
önkormányzat ingyenesen biztosítja az önkormányzati busz igénybe

vételét. Ez jelzésértékű számunkra, Nyírturán magas szintű a nevelő-
oktató munka.

Minden évfolyamon egy-egy osztály tanul, s a következő napra történő
felkészülést három napközis és egy tanulószobai foglalkozás támogatja.
Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók támogatására. Ennek
érdekében a fenntartó lehetőséget biztosít minden tanítási évben sportfoglalkozások,
szakkörök és tehetség-kibontakoztató foglalkozások szervezésére. Ezen túlmenően a
Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola már negyedik éve van jelen iskolánkban.
Képzőművészeti, néptánc és moderntánc tanszakon nyílik lehetőség a képességek és
készségek fejlesztésére.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásban lemaradók támogatására is. Magyar nyelvből és
matematikából korrepetálás formájában nevelőink biztosítják a felzárkóztatást.
A kompetenciamérések eredményei az országos és a kisközségek teljesítményével
összehasonlítva igen jók, amelyeket igyekszünk megtartani. Ennek érdekében matematikából,
illetve szövegértésből kompetenciafejlesztő órákat tartunk 6. és 8. évfolyamon.
A törvényi szabályozóknak megfelelően biztosítva van, hogy a sajátos nevelési igényű
tanulók és a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeink

megkapják a megfelelő ellátást. Utazó pedagógusok egyéni és kiscsoportos keretek között
támogatják az alapkompetenciák formálását.
Továbbtanulási mutatóink kiemelkedőek. A végzős diákok jelentős százaléka ma már
gimnáziumot és szakgimnáziumot választ, s 90-95%-ban az első helyen megjelölt
középiskolába nyernek felvételt. Tanulmányi átlagaikat megtartják, sőt javítanak azon, ami
igazolása annak, hogy a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában megfelelő alapokat
szereztek, amelyre lehet építeni.
A tárgyi feltételek évről évre javulnak, s minden feltétel adott ahhoz, hogy különböző
csatornákon jussanak információkhoz a gyerekek.
A modern kor elvárásainak megfelelően jelenleg már öt interaktív tábla, 25 darab számítógép,
valamint 35 notebook áll a tanítás-tanulás folyamatának
szolgálatában.
A megfelelő tanulási környezet biztosítása érdekében a
szülők támogatásával, illetve pályázati úton több
tanteremben megújult a bútorzat.
Fontosnak
tartjuk, hogy
kialakítsuk
gyermekeinkben az esztétikus környezet iránti
igényt.
Ennek megfelelően nem csupán a tantermeket
tesszük
otthonossá, hanem az udvaron új padok, illetve
foglalkozások megtartására alkalmas asztal
elhelyezésére került sor.

Az épület állaga jó. 2005-ben külső szigetelés és tetőfelújítás történt.
2009-ben az akadálymentesítés során elkészült a mozgássérültek
számára a lift, rámpákat, korlátokat építettek ki, eltűntek a küszöbök,
átalakították a mosdókat.
2016-ban felújításra kerültek az öltözők, s 2017-re elkészült a
tornaterem padlózata is. Ma már a parkettázott padlózat, illetve a
térelválasztó lehetővé teszi, hogy optimális körülmények között
történjen gyermekeink testi fejlesztése. 2011-
ben sor került az ebédlő felújítására is, ahol kulturált körülmények
között étkezhetnek diákjaink. Nyírtura Község Önkormányzatának
támogatásával minden gyermek térítésmentesen ebédelhet.
Büszkék vagyunk arra, hogy a
fenntartó, a helyi önkormányzat, a
szülők és különböző civil
szervezetek is segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy magas szintű nevelő-oktató munkát
végezhessünk. Szerepet vállalnak az egyes intézményi szintű
rendezvények lebonyolításában is. Anyagi és erkölcsi támogatásukkal számos, az elmúlt
években bevezetett programokat sikerült hagyománnyá tennünk. Említhetjük itt a szüreti
kavalkádot, családi napot, tornabemutatót, egészségnapot vagy az SZMK-s intézményi bált.
Hagyományossá vált rendezvényeinkkel, mint pl. karácsonyi ünnepség és anyák napja
igyekszünk formálni az általunk képviselt értékeket: szeretetteljes légkör, empátia,
megbecsülés, odafigyelés. Programjaink kiegészítik a helyi önkormányzat által szervezetteket,
s a jó partneri viszonyt jelzi, hogy ezeken gyermekeink műsort adnak, s nevelőink aktív
szerepet vállalnak egy-egy községi szintű rendezvényen.

Ezek által nem csupán a szabadidő hasznos eltöltését
tudjuk biztosítani diákjaink számára, hanem alkalmat ad
arra is, hogy közvetlen környezetünk
megismerkedhessen az itt folyó munkával.

Igyekszünk intézményen túlmutató
rendezvényekre és bemutatókra is elvinni
tanítványainkat, hogy kitáruljon előttük a
világ.
A közvetlen környezet megismertetése mellett
az ország számos pontjára eljutnak
gyermekeink kirándulások és versenyek által.
2015 őszén egy pályázatnak köszönhetően
egyedüli iskolaként az országban ellátogathattunk Milánóba a Világkiállításra. Maradandó
élményben volt részünk.

Intézményünk 2014-ben elnyerte a
„Mentoráló Intézmény” címet is.
Megragadunk minden pályázati lehetőséget,
amelyről úgy gondoljuk, hogy nevelő-oktató
munkánkat támogathatja, a tárgyi
feltételeken javítana, illetve a tanórán kívüli
tevékenységeket bármilyen formában
segítheti. Az Iskolatej és az Iskolagyümölcs programnak köszönhetően teszünk azért, hogy a
felnövekvő nemzedékben kialakítsuk az egészséges és helyes táplálkozás, valamint az
egészségmegőrzés iránti igényt.
Nevelőtestületünket innovatív gondolkodásmód jellemzi, így változatos programokat tudunk
kínálni a hozzánk érkezőknek, pályázati úton pedig folyamatosan javítunk a tárgyi
feltételeken.
Célunk olyan intézményi klíma megteremtése, ahol diák és alkalmazott jól érzi magát, s
maximálisan a gyermekek érdekeit helyezi előtérbe.